Japji Sahib

  • Japji Sahib Path in Hindi

    Japji Sahib Path in Hindi ੴ सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥ ॥ जपु ॥आदि…

    Read More »
Back to top button