Ashtak

श्री रामाष्टक | Ram Ashtak in Hindi

shri ram image,jay shri ram image,jai shri ram image,shri ram image download,prabhu shri ram image,god shri ram image,जय श्री राम photo

Ram Ashtak in Hindi

श्री रामाष्टक

हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा ।
गोविन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा ॥

हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते ।
वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्श्मीपते पाहि माम् ॥

आदौ रामतपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनम् ।
वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणम् ॥

वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनम् ।
पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननं एतद्धि रामायणम् ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button