లలితా చాలీసా Lalitha Chalisa in Telugu

లలితా చాలీసా Lalitha Chalisa in Telugu

Lalitha Chalisa in Telugu

లలితా చాలీసా

లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా

శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం ||

హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప

చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం ||

పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా

హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి ||

శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని

భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి ||

నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ

ఆదిబిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాదాపరమేశ్వరుడు ||

కదంబవన సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కళత్రముగా

కామితార్థ ప్రదాయినిగా కంచి కామాక్షివైనావు ||

శ్రీచక్రరాజ నిలయినిగా శ్రీమత్ త్రిపురసుందరిగా

సిరి సంపదలు ఇవ్వమ్మా శ్రీమహాలక్ష్మిగ రావమ్మా ||

మణిద్వీపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారములో

మహిషాసురుని చంపితివి ముల్లోకాలను ఏలితివి ||

పసిడి వెన్నెలా కాంతులలో పట్టువస్త్రపుధారణలో

పారిజాత పూమాలలో పార్వతి దేవిగా వచ్చితివి ||

రక్తవస్త్రము ధరియించి రణరంగమున ప్రవేశించి

రక్తబీజుని హతమార్చి రమ్యకపర్దినివైనావు ||

కార్తికేయునికి మాతవుగా కాత్యాయినిగా కరుణించి

కలియుగమంతా కాపాడ కనకదుర్గవై వెలిసితివి ||

రామలింగేశ్వరు రాణివిగా రవికుల సోముని రమణివిగ

రమావాణి సేవితగా రాజరాజేశ్వరివైనావు ||

ఖడ్గం శూలం ధరియించి పాశుపతాస్త్రం చేబూని

శుంభ నిశుంభుల దునుమాడి వచ్చింది శ్రీశ్యామలగా ||

మహామంత్రాధిదేవతగా లలితాత్రిపురసుందరిగా

దారిద్ర్య బాధలు తొలిగించి మహదానందము కలిగించే ||

అర్తత్రాణపరాయణివే అద్వైతామృత వర్షిణివే

ఆదిశంకరా పూజితవే అపర్ణాదేవి రావమ్మా ||

విష్ణు పాదమున జనియించి గంగావతారము ఎత్తితివి

భాగీరథుడు నిను కొలువ భూలోకానికి వచ్చితివి ||

ఆశుతోషుని మెప్పించి అర్ధశరీరం దాల్చితివి

ఆదిప్రకృతి రూపిణిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ ||

దక్షుని ఇంట జనియించి సతీదేవిగ చాలించి

అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబ ||

శంఖు చక్రమును ధరియించి రాక్షస సంహారమును చేసి

లోకరక్షణ చేసావు భక్తుల మదిలో నిలిచావు ||

పరాభట్టారిక దేవతగా పరమశాంత స్వరూపిణిగ

చిరునవ్వులను చిందిస్తూ చెరకు గడను ధరయించితివి ||

పంచదశాక్షరి మంత్రాధితగా పరమేశ్వర పరమేశ్వరితో

ప్రమథగణములు కొలువుండ కైలాసంబే పులకించే ||

సురులు అసురులు అందరును శిరసును వంచి మ్రొక్కంగా

మాణిక్యాల కాంతులతో నీ పాదములు మెరిసినవి ||

మూలాధార చక్రములో యోగినులకు ఆదీశ్వరియై

అంకుశాయుధ ధారిణిగా భాసిల్లెను శ్రీ జగదంబ ||

సర్వదేవతల శక్తులచే సత్య స్వరూపిణి రూపొంది

శంఖనాదము చేసితివి సింహవాహినిగా వచ్చితివి ||

మహామేరువు నిలయనివి మందార కుసుమమాలలతో

మునులందరు నిను కొలవంగ మోక్షమార్గము చూపితివి ||

చిదంబరేశ్వరి నీ లీల చిద్విలాసమే నీ సృష్టి

చిద్రూపీ పరదేవతగా చిరునవ్వులను చిందించే ||

అంబా శాంభవి అవతారం అమృతపానం నీ నామం

అద్భుతమైనది నీ మహిమ అతిసుందరము నీ రూపం ||

అమ్మలగన్న అమ్మవుగా ముగ్గురమ్మలకు మూలముగా

జ్ఞానప్రసూనా రావమ్మా జ్ఞానమునందరికివ్వమ్మా ||

నిష్టతో నిన్నే కొలిచెదము నీ పూజలనే చేసెదము

కష్టములన్నీ కడతేర్చి కనికరముతో మము కాపాడు ||

రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రార్థింప

అభయహస్తము చూపితివి అవతారములు దాల్చితివి ||

అరుణారుణపు కాంతులలో అగ్ని వర్ణపు జ్వాలలలో

అసురులనందరి దునుమాడి అపరాజితవై వచ్చితివి ||

గిరిరాజునికి పుత్రికగా నందనందుని సోదరిగా

భూలోకానికి వచ్చితివి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చితివి ||

పరమేశ్వరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికీ మాతవుగా

అందరి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివి ||

కరుణించమ్మా లలితమ్మా కాపాడమ్మా దుర్గమ్మా

దరిశనమియ్యగ రావమ్మా భక్తుల కష్టం తీర్చమ్మా ||

ఏ విధముగా నిను కొలిచినను ఏ పేరున నిను పిలిచినను

మాతృహృదయవై దయచూపు కరుణామూర్తిగ కాపాడు ||

మల్లెలు మొల్లలు తెచ్చితిమి మనసును నీకే ఇచ్చితిమి

మగువలమంతా చేరితిమి నీ పారాయణ చేసితిమి ||

త్రిమాతృరూపా లలితమ్మా సృష్టి స్థితి లయకారిణివి

నీ నామములు ఎన్నెన్నో లెక్కించుట మా తరమవునా ||

ఆశ్రితులందరు రారండి అమ్మరూపము చూడండి

అమ్మకు నీరాజనమిచ్చి అమ్మ దీవెన పొందుదము || 

సదాచార సంపన్నవుగా సామగాన ప్రియలోలినివి

సదాశివ కుటుంబినివి సౌభాగ్యమిచ్చే దేవతవు || 

మంగళగౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి

మహాదేవికి మనమంతా మంగళ హారతులిద్దాము || 

Leave a Comment