శ్రీ గాయత్రీ చాలీసా Gayatri Chalisa In Telugu

శ్రీ గాయత్రీ చాలీసా  Gayatri Chalisa In Telugu

Gayatri Chalisa In Telugu

శ్రీ గాయత్రీ చాలీసా

హ్రీం  శ్రీం   క్లీం   మేధా  ప్రభా  జీవన  జ్యోతి  ప్రచండ .
శాంతి   కాంతి  జాగృత ప్రగతి రచనా శక్తి అఖండ .. 1..
జగత జననీ   మంగల కరనిం గాయత్రీ సుఖధామ .
ప్రణవోం సావిత్రీ స్వధా  స్వాహా  పూరన కామ .. 2..

భూర్భువః స్వః ఓం యుత జననీ .
గాయత్రీ నిత కలిమల దహనీ .. 3..
అక్షర చౌవిస పరమ పునీతా .
ఇనమేం బసేం శాస్త్ర శ్రుతి గీతా .. 4..

శాశ్వత సతోగుణీ సత రూపా .
సత్య సనాతన సుధా అనూపా .
హంసారూఢ సితంబర ధారీ .
స్వర్ణ కాంతి శుచి గగన-బిహారీ .. 5..

పుస్తక పుష్ప కమండలు మాలా .
శుభ్ర వర్ణ తను నయన విశాలా .. 6..
ధ్యాన ధరత పులకిత హిత హోఈ .
సుఖ ఉపజత దుఃఖ దుర్మతి ఖోఈ .. 7..
కామధేను తుమ సుర తరు ఛాయా .
నిరాకార కీ అద్భుత మాయా .. 8..

తుమ్హరీ శరణ గహై జో కోఈ .
తరై సకల సంకట సోం సోఈ .. 9..
సరస్వతీ లక్ష్మీ తుమ కాలీ .
దిపై తుమ్హారీ జ్యోతి నిరాలీ .. 10..
తుమ్హరీ మహిమా పార న పావైం .
జో శారద శత ముఖ గున గావైం .. 11..
చార వేద కీ మాత పునీతా .
తుమ బ్రహ్మాణీ గౌరీ సీతా .. 12..

మహామంత్ర జితనే జగ మాహీం .
కోఈ గాయత్రీ సమ నాహీం .. 13..
సుమిరత హియ మేం జ్ఞాన ప్రకాసై .
ఆలస పాప అవిద్యా నాసై .. 14..
సృష్టి బీజ జగ జనని భవానీ .
కాలరాత్రి వరదా కల్యాణీ .. 15..
బ్రహ్మా విష్ణు రుద్ర సుర జేతే .
తుమ సోం పావేం సురతా తేతే .. 16..

తుమ భక్తన కీ భకత తుమ్హారే .
జననిహిం పుత్ర ప్రాణ తే ప్యారే .. 17..
మహిమా అపరంపార తుమ్హారీ .
జయ జయ జయ త్రిపదా భయహారీ .. 18..
పూరిత సకల జ్ఞాన విజ్ఞానా .
తుమ సమ అధిక న జగమే ఆనా .. 19..
తుమహిం జాని కఛు రహై న శేషా .
తుమహిం పాయ కఛు రహై న కలేసా .. 20..

జానత తుమహిం తుమహిం హై జాఈ .
పారస పరసి కుధాతు సుహాఈ .. 21..
తుమ్హరీ శక్తి దిపై సబ ఠాఈ .
మాతా తుమ సబ ఠౌర సమాఈ .. 22..
గ్రహ నక్షత్ర బ్రహ్మాండ ఘనేరే .
సబ గతివాన తుమ్హారే ప్రేరే ..23..
సకల సృష్టి కీ ప్రాణ విధాతా .
పాలక పోషక నాశక త్రాతా .. 24..

మాతేశ్వరీ దయా వ్రత ధారీ .
తుమ సన తరే పాతకీ భారీ .. 25..
జాపర కృపా తుమ్హారీ హోఈ .
తాపర కృపా కరేం సబ కోఈ .. 26..
మంద బుద్ధి తే బుధి బల పావేం .
రోగీ రోగ రహిత హో జావేం .. 27..
దరిద్ర మిటై కటై సబ పీరా .
నాశై దూఃఖ హరై భవ భీరా .. 28..

గృహ క్లేశ చిత చింతా భారీ .
నాసై గాయత్రీ భయ హారీ ..29..
సంతతి హీన సుసంతతి పావేం .
సుఖ సంపతి యుత మోద మనావేం .. 30..
భూత పిశాచ సబై భయ ఖావేం .
యమ కే దూత నికట నహిం ఆవేం .. 31..
జే సధవా సుమిరేం చిత ఠాఈ .
అఛత సుహాగ సదా శుబదాఈ .. 32..

ఘర వర సుఖ ప్రద లహైం కుమారీ .
విధవా రహేం సత్య వ్రత ధారీ .. 33..
జయతి జయతి జగదంబ భవానీ .
తుమ సమ థోర దయాలు న దానీ .. 34..
జో సద్గురు సో దీక్షా పావే .
సో సాధన కో సఫల బనావే .. 35..
సుమిరన కరే సురూయి బడభాగీ .
లహై మనోరథ గృహీ విరాగీ .. 36..

అష్ట సిద్ధి నవనిధి కీ దాతా .
సబ సమర్థ గాయత్రీ మాతా .. 37..
ఋషి ముని యతీ తపస్వీ యోగీ .
ఆరత అర్థీ చింతిత భోగీ .. 38..
జో జో శరణ తుమ్హారీ ఆవేం .
సో సో మన వాంఛిత ఫల పావేం .. 39..
బల బుధి విద్యా శీల స్వభాఓ .
ధన వైభవ యశ తేజ ఉఛాఓ .. 40..

సకల బఢేం ఉపజేం సుఖ నానా .
జే యహ పాఠ కరై ధరి ధ్యానా .. 
యహ చాలీసా భక్తి యుత పాఠ కరై జో కోఈ .
తాపర కృపా ప్రసన్నతా గాయత్రీ కీ హోయ ..

Leave a Comment