ലിംഗാഷ്ടകമ് | Lingashtakam Lyrics in Malayalam

ലിംഗാഷ്ടകമ് ,Lingashtakam Lyrics in Malayalam

Lingashtakam in Malayalam

ലിംഗാഷ്ടകമ്

ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിംഗം
നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിംഗമ് ।
ജന്മജ ദുഃഖ വിനാശക ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 1 ॥

ദേവമുനി പ്രവരാര്ചിത ലിംഗം
കാമദഹന കരുണാകര ലിംഗമ് ।
രാവണ ദര്പ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 2 ॥

സര്വ സുഗംധ സുലേപിത ലിംഗം
ബുദ്ധി വിവര്ധന കാരണ ലിംഗമ് ।
സിദ്ധ സുരാസുര വംദിത ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 3 ॥

കനക മഹാമണി ഭൂഷിത ലിംഗം
ഫണിപതി വേഷ്ടിത ശോഭിത ലിംഗമ് ।
ദക്ഷസുയജ്ഞ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 4 ॥

കുംകുമ ചംദന ലേപിത ലിംഗം
പംകജ ഹാര സുശോഭിത ലിംഗമ് ।
സംചിത പാപ വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 5 ॥

ദേവഗണാര്ചിത സേവിത ലിംഗം
ഭാവൈ-ര്ഭക്തിഭിരേവ ച ലിംഗമ് ।
ദിനകര കോടി പ്രഭാകര ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 6 ॥

അഷ്ടദലോപരിവേഷ്ടിത ലിംഗം
സര്വസമുദ്ഭവ കാരണ ലിംഗമ് ।
അഷ്ടദരിദ്ര വിനാശന ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 7 ॥

സുരഗുരു സുരവര പൂജിത ലിംഗം
സുരവന പുഷ്പ സദാര്ചിത ലിംഗമ് ।
പരാത്പരം (പരമപദം) പരമാത്മക ലിംഗം
തത്പ്രണമാമി സദാശിവ ലിംഗമ് ॥ 8 ॥

ലിംഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേശ്ശിവ സന്നിധൌ ।
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ॥

Leave a Comment