Hanuman Chalisa In English (text)

Hanuman chalisa in English

Hanuman Chalisa Lyrics in English

॥ Doha ॥
Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥
Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

॥ Chaupayee ॥
Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥
Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥
Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥
Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje ।
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥
Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥
Bidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥
Prabhu charitra sunibe-ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥
Bhim roop dhari asur sahare ।
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥
Laye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥
Raghupati kinhi bahut badhaee ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagave ॥13॥
Sankadik brahmadi munisa ।
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥
Jum Kuber digpaal jaha teh ।
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥
Tum upkar Sugreevahi keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana ।
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥
Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥
Prabhu mudrika meli mukh mahi ।
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥
Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥
Sab sukh lahe tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥
Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥
Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

Nase rog hare sab peera ।
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥
Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥
Sab par Ram tapasvee raja ।
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥
Aur manorath jo koi lave ।
Sohi amit jeevan phal pave ॥28॥

Charo yug partap tumhara ।
Hai parasiddha jagat ujiyara ॥29॥
Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥
Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janki mata ॥31॥
Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥
Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥
Aur devta chitta na dharaee ।
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥
Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥
Jo sath baar paath kar koi ।
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥
Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥
Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

॥ Doha ॥
Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

What is the Hanuman Chalisa?

The Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, a revered deity in Hinduism. It consists of 40 verses (chalisa means “forty” in Hindi) composed by the poet-saint Tulsidas in the 16th century.

Who was Tulsidas, and when was the Hanuman Chalisa composed?

Tulsidas was a renowned poet, saint, and philosopher in medieval India. He was born in the early 16th century. The Hanuman Chalisa is said to have been composed by Tulsidas in the Awadhi language around the 16th century.

What does the Hanuman Chalisa narrate?

The Hanuman Chalisa praises and extols the qualities, virtues, and exploits of Lord Hanuman. It recounts his devotion to Lord Rama, his acts of courage and strength, and his role in the epic Hindu text, the Ramayana.

What is the significance of reciting the Hanuman Chalisa?

Devotees believe that reciting the Hanuman Chalisa regularly can bring various benefits, including protection from evil forces, overcoming obstacles, gaining courage, and finding spiritual strength. It is also considered a way to seek the blessings of Lord Hanuman.

How long does it take to recite the Hanuman Chalisa?

The recitation of the Hanuman Chalisa usually takes around 10 to 15 minutes, depending on the pace of chanting.

Can anyone recite the Hanuman Chalisa?

Yes, anyone can recite the Hanuman Chalisa, regardless of their age, gender, or religious background. It is widely chanted by Hindus and individuals from other spiritual beliefs who have faith in Lord Hanuman.

What are the benefits of reciting the Hanuman Chalisa?

The recitation of the Hanuman Chalisa is believed to bring various benefits, including dispelling negative energies, promoting physical and mental well-being, improving focus and concentration, and fostering devotion and faith.

When is the best time to recite the Hanuman Chalisa?

The Hanuman Chalisa can be recited at any time. However, it is common for devotees to recite it in the morning or evening, preferably after taking a bath and in a quiet and peaceful environment.

Are there any specific rules or rituals for reciting the Hanuman Chalisa?

There are no strict rules for reciting the Hanuman Chalisa. However, some devotees prefer to light incense or a lamp, offer flowers, and maintain a clean and respectful state while reciting it.

Is there a particular day dedicated to reciting the Hanuman Chalisa?

Tuesdays and Saturdays are considered auspicious for reciting the Hanuman Chalisa. Additionally, the birth anniversary of Lord Hanuman (Hanuman Jayanti) and Tuesdays during the month of Shravan are considered significant times to chant the Chalisa.

Leave a Comment